การมีส่วนร่วมของประชาชน

เพราะความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วน จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1 กรมทางหลวงจึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผลการศึกษาโครงการและการออกแบบรายละเอียดโครงการมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  

จึงได้กำหนดแผนงานการส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับระยะการศึกษาโครงการและกลุ่มเป้าหมายรวม 7 แผนงานย่อย ดังนี้

Visitors: 1,289