การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมฯ สำหรับแผนงานการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือผู้บริหารในพื้นที่โครงการ โดยประสานขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา พื้นที่ศึกษา แผนการดำเนินงาน การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาออกแบบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาจราจรในแนวทางหลวงหมายเลข 34 ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

 โดยมีรายละเอียดของการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

 

 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                                                                         

เข้าพบ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (แทน ผวจ.ฉะเชิงเทรา) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี และผู้แทนนายกเทศมนตรี ที่อยู่ในพื้นที่ที่แนวเส้นทางโครงการผ่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

2) นายอำเภอบางบ่อ

เข้าพบ นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00-11:00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

3) นายอำเภอบางพลี

เข้าพบ นายสิงห์คำ พันธเพชร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง (แทนนายอำเภอบางพลี) พร้อมด้วยกำนันตำบลบางโฉลงและแพทย์ประจำตำบลบางโฉลง เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00-15:30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

4) นายอำเภอบางเสาธง

เข้าพบ นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 5) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เข้าพบ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:00-12:00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

6) นายอำเภอบางปะกง

เข้าพบ นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00-15:00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

7) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เข้าพบ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30-14:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นายสมเทพ บุญกว้าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมด้วย  

 

Visitors: 1,289