การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ

การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (คุณธฤต สำราญเวทย์) เป็นประธานการสัมมนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา รวม 103 คน โดยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ สรุปได้ดังนี้

ประกาศสรุปผลโครงการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

  

 

วีดิทัศน์โครงการ ชุดที่ 1

การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ เป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการสัมมนาฯ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Visitors: 1,289