การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ

การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรของโครงการ หรือการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแนวเส้นทางโครงการ มีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจ ผู้แทนกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 226 คน สามารถสรุปผลการประชุมของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สรุปผลการประชุม กำหนดการ และสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้

 

การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรของโครงการ หรือการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เป็นการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งในภาพรวมตลอดแนวเส้นทางโครงการ และรูปแบบทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเฉพาะจุด รวมถึงหลักเกณฑ์สำหรับใช้คัดเลือกรูปแบบทางเลือกซึ่งจะช่วยให้ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น โดยแบ่งการประชุมจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 : พื้นที่อำเภอบางเสาธง จัดประชุมที่ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-16:00 น. 

กลุ่มที่ 2 : พื้นที่อำเภอบางพลี จัดประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น.

 กลุ่มที่ 3 : พื้นที่อำเภอบางบ่อ ประชุมที่เทศบาลตำบลบางพลีน้อย วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-16:00 น.

 กลุ่มที่ 4 : พื้นที่อำเภอบางปะกง จัดประชุมที่เทศบาลตำบลบางสมัคร วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-12:00 น.


โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

* เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมกลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. เป็น "ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง"

 

 

Visitors: 1,289