การสัมมนาสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ

การสัมมนาสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมชองโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (คุณธฤต สำราญเวทย์) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา จำนวนรวม 94 คน ได้ร่วมกันให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อคำถาม ซึ่งทางโครงการจะนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการศึกษา สรุปประเด็นได้ดังนี้


ประกาศสรุปผลโครงการ

 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสรุปผลการสัมมนาฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการสัมมนาฯ (ประชุมใหญ่ครั้ังที่ 2) ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

วีดิทัศน์โครงการ ชุดที่ 2

 

ารสัมมนาสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และรูปแบบการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตลอดแนวเส้นทางโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบรายละเอียดของโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

มีกำหนดจัดสัมมนาฯ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

กรมทางหลวง และคณะที่ปรึกษาจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

Visitors: 1,289