การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่านสามารถดาวน์โหลดสรุปผลการสัมมนาฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการสัมมนาฯ (ประชุมใหญ่ครั้ังที่ 2) ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

Visitors: 1,290