สภาพถนนปัจจุบัน

ถนนช่วงต้นของโครงการฯ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นถนนขนาด 12-14 ช่องจราจร (ช่องทางหลัก 8 ช่อง ทางคู่ขนาน 4-6 ช่อง) แต่เมื่อผ่านเข้าพื้นที่อำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อ จำนวนช่องจราจรลดลงเหลือ 10 ช่องจราจร (ช่องทางหลัก 6 ช่อง ทางคู่ขนาน 4 ช่อง) และเมื่อแนวถนนเข้าเขตพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนช่องจราจรลดลงเหลือ 9 ช่องจราจร (ช่องทางหลักขาเข้า 3 ช่อง ทางคู่ขนาน 2 ช่อง ช่องทางหลักขาออก 2 ช่อง ทางคู่ขนาน 2 ช่อง)

 

โดยมีรูปหน้าตัดถนนโครงการ แสดงจำนวนช่องจราจรของทางหลวงหมายเลข 34 รวมถึงทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตทางหลวงกว้าง 100 เมตร และ 80 เมตร ตามช่วงระยะกิโลเมตรของทางหลวงหมายเลข 34 แสดงดังรูปต่อไปนี้

 

  

รูปตัด ทล.34 ช่วง กม.9+100 ถึง กม.14+290

เป็นถนนขนาด 14 ช่องจราจร อยู่ในเขตทางกว้าง 100 เมตร

  

รูปตัด ทล.34 ช่วง กม 14+290 ถึง กม.35+600

เป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร ในเขตทางกว้าง 80 เมตร

 รูปตัด ทล.34 ช่วง กม 35+600 ถึง กม.39+200 

เป็นถนน 9 ช่องจราจร ในเขตทางกว้าง 80 เมตร

Visitors: 1,289