ขอบเขตการศึกษา

ประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

 

ทบทวนการศึกษา สำรวจแนวเส้นทางและพื้นที่โครงการ สำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการของทางหลวงและโครงข่ายถนนโดยรอบ สำรวจแนวทางและระดับ ตรวจสอบคุณสมบัติดิน หินและวัสดุ และสำรวจการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ (ในกรณีที่มีการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนโครงการ)

 

 

ศึกษาออกแบบปรับปรุงถนนโครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกแนวทาง รูปแบบการขยายทางหลวง และรูปแบบงานโครงสร้าง เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งมีการศึกษาด้านเทคนิคการก่อสร้างของงานทาง งานโครงสร้าง งานระบายน้ำ งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น งานจัดภูมิทัศน์บริเวณทางแยก การวางแผนจัดการจราจรในระหว่างก่อสร้าง จัดทำแผนที่ระบบระบายน้ำตลอดทั้งแนวเส้นทางโครงการและโครงข่ายถนนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการก่อสร้าง คำนวณปริมาณงานและประเมินราคาค่าก่อสร้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา

 

 

ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เพื่อศึกษาว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไร ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด

Visitors: 1,289